CONDICIONS DE VENDA

1. MÉTODES DE PAGAMENT

Pagament amb tarja de crédit.

2. CANCEL·LACIÓ

En el cas de que un participant o el seu representant legal decideixin cancel·lar els campaments contractats, s’haurà de notificar per escrit a Petits Enginyers SL al següent email: info@petitsenginyers.com

3. NO PRESENTACIÓ, ABANDONAMENT DEL CAMPAMENT O EXPULSIÓ

El participant no tindrà dret a cap reemborsament en cas de no presentació del participant a la data prevista d’inici dels campaments contractats, o bé quan, una vegada hagin iniciat els campaments, els abandoni per voluntat pròpia, dels seus pares o dels seus representants legals, o bé per motiu d’expulsió dels campaments. La suma de serveis inclosos al preu dels campaments es considera com un programa complet o paquet  únic i indivisible; i donat que són ofertats al conjunt de participants, no podran descomptar-se per separat, encara que un participant decideixi finalment no participar en alguna activitat o voluntariament decideixi renunciar als campaments.

4. CONDICIONS D'INSCRIPCIÓ

Per a que el seu fill/a quedi completament inscrit al campus després de la inscripció on-line a través de la nostra pàgina web, és necessari que es compleixin tres condicions.

 • 1.

  Haver acceptat i signat les condicions generals del campament.
 • 2.

  Haver pagat l'import de la reserva.
 • 3.

  Haver rebut un e-mail de confirmació i acceptació de la reserva al campament per part de Petits Enginyers SL on es confirma la plaça.

5. ALTERACIONS I INCIDÈNCIES

Petits Enginyers SL es compromet a facil·litar als participants la totalitat dels serveis contractats continguts a la inscripció, amb les condicions i característiques estipulades. no obstant això:

 • 1.

  En el suposat que Petits Enginyers SL es vegi obliigada cancel·lar les activitats abans de que s'hagin iniciat degut a una causa major o a una pandèmia deguda a un virus o per catàstrofes naturals com, terratrèmols, inundacions, tornados, etc que ocasionin greus danys a una instal·lació, etc), s'oferirà un abonament per la quantitat pagada per a canviar-lo l'any següent. Aquest abonament no és nominatiu i és transferible a una altra persona.
 • 2.

  En el suposat que Petits Enginyers SL es vegi obligada a tancar un o diversos campaments, una vegada iniciats, basat en una recomanació d'un organisme oficial (com en el cas d'un brot de malaltia transmissible) o degut a d'altres actes de la naturalesa (inundacions, terratrèmols, etc.), el participant, els seus pares o representants legals accepten que no tindran dret a un reemborsament de les quantitats abonades.
 • 3.

  Petits Enginyers SL tindrà dret a cancel·lar o anul·lar un campament si no s'arriba al nombre mínim exigit de persones inscrites (7 persones mínim). En aquest cas, Petits Enginyers SL notificarà per escrit al participant, amb un mínim de 15 dies d'antelació a la data d'inici de l'activitat, que no s'ha arribat al mínim de participants i que, per tant, el campament ha sigut anul·lat. En aquest suposat, el participant únicament tindrà dret al reemborsament de les quantitats que hagi abonat per l'activitat, incloent el dipòsit. El participant no tindrà dret a indemnització per qualsevol perjudici que aquest fet li pugui ocasionar.
 • 4.

  Sent els campaments ofertats un programa que inclou un conjunt divers d'activitats, Petits Enginyers SL es reserva el dret, directa o indirectament a cancel·lar, adaptar, canviar o substituïr, segons les circumstàncies o l'interés del grup, les activitats o parts del programa que es consideri necessari, sin que per això es modifiquin les condicions generals dels campaments.

Petits Enginyers SL es reserva el dret d’admissió als campaments. Les inscripcions són personals i intransferibles. Petits Enginyers SL es reserva el dret a anul·lar la inscripció, si abans de començar el campament no s’ha pagat la totalitat del peru acordat a l’escrit d’acceptació d’aquest campament.

Els pares o representants legals del menor inscrit al campament garanteixen que les dades indicades a la inscripció són exactes i conformes a la realitat i es comprometen a informar immediatament a Petits Enginyers SL en cas de modificació de les dades indicades al moment de la inscripció per escrit mitjançant l’enviament d’un e-mail a info@petitsenginyers.com